Latin live schedule Jan 96


1/4 Tropical music night (Shinjyuku RedGinBar 03-3357-0558)
1/5 Ritmo Kiran2,A-SALSA (harajyku Crocodile 03-3499-5205)
1/6 Someday Latin Special Nite(Shin-ookubo Someday 03-3207-1818)
1/11 Tropical music night (Shinjyuku RedGinBar)
1/12 Machiquita y su Son,Las Mun~equitas 51(Harajyuku Crocodile)
1/12 Someday Latin Jazz Special Orchestra(Shin-ookubo Someday)
1/13 CUBAN SALSA DANCE CONTEST'96  Ritmo Kiran2,
     Grupo Carin~o,Siglo 21(Meguro-kumin center hall/MIFA03-3715-4671)
1/18 Tropical music night (Shinjyuku RedGinBar)
1/25 Tropical music night (Shinjyuku RedGinBar)
1/26 100% SALSA NIGHT (Shibuya BANANA BONITA 03-3476-7555)
1/28 FIESTA DE SALSA   Orquesta a la Gente,PAPA-Q etc...
     (Kawasaki CLUB CITTA 044-246-8888)
1/28 Tokyo LatinFactory,Son Reinas(Harajyuku Crocodile)
1/31 Orquesta del Sol(Harajyuku Crocodile)
   
   
   


  • 2/7 Lavanda 51 PM8:00 A-Salsa PM9:30 Harajyuku Crocodile charge 2500yen


Data compiled by Suda Yoshiyuki - san JBB01753@nifty.ne.jp Please send info to ksaitoh@neosoft.com